Vinh Danh THIÊN CHÚA trên trời, 
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương" (Luca 2:14)

God Bless VIETNAM!


Facebook: https://www.facebook.com/tonytran3000

Youtube videos Tony: https://www.youtube.com/c/TonyTran3000


Binh luan

Thêm ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded

Optionally add an image (JPEG only)

  1. OMG!! Lay Chúa là Cha cüa chúng con. Xin Chúa ngài häy süã dôï nhüñg ngüöì dàn Ông này. Nhìn vë ngoaì hiên tü vây mà là kë lüöng gat. Làm sao mät thüöng nhü chúng con nhìn thâÿ düöç Chúa öi.

Thêm ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded

Optionally add an image (JPEG only)